Menu

Năm 2014, Josep Maria Bartomeu kế nhiệm chức Chủ tịch từ người tiền nhiệm.

Ban lãnh đạo FC BarcelonaCamp Nou - mes que un club

Retrat de Josep M. Bartomeu i Floreta Josep Maria Bartomeu i Floreta

Chủ tịch

Javier Faus i Santasusana Javier Faus i Santasusana

Phó Chủ tịch

Mảng kinh tế và chiến lược

Jordi Cardoner i Casaus Jordi Cardoner i Casaus

Phó Chủ tịch

Mảng quan hệ xã hội

Carles Vilarrubí i Carrió Carles Vilarrubí i Carrió

Phó Chủ tịch

Mảng thể chế

Jordi Mestre i Masdeu Jordi Mestre i Masdeu

Phó Chủ tịch

Mảng thể thao

Susana Monje i Gutiérrez Susana Monje i Gutiérrez

Giám đốc

Thủ quỹ

Antoni Freixa i Martín Antoni Freixa i Martín

Giám đốc

Thư ký - Phát ngôn viên 

Jordi Moix i Latas Jordi Moix i Latas

Giám đốc

Kinh tế và chiến lược (vật tư)

Jordi Monés i Carilla Jordi Monés i Carilla

Giám đốc

Mảng y học thể thao

Eduard Coll i Poblet Eduard Coll i Poblet

Giám đốc

Mảng quan hệ (Chủ tịch ủy ban kỷ luật) và thể thao (bóng ném)

Pilar Guinovart i Masip Pilar Guinovart i Masip

Giám đốc

Mảng quan hệ (dịch vụ thành viên)

Ramon Pont i Amenós Ramon Pont i Amenós

Giám đốc

Mảng quan hệ (đối ngoại)

Joan Bladé i Marsal Joan Bladé i Marsal

Giám đốc

Mảng thể thao (bóng rổ)

Javier Bordas de Togores Javier Bordas de Togores

Giám đốc

Mảng thể thao (đại diện LFP và ủy viên futsal)

Silvio Elías i Marimón Silvio Elías i Marimón

Giám đốc

Kinh tế & Chiến lược (Ủy ban kinh tế)

Manel Arroyo i Pérez Manel Arroyo i Pérez

Giám đốc

Kinh tế & Chiến lược (Nghe nhìn và Tài trợ)

Dídac Lee i Hsing Dídac Lee i Hsing

Giám đốc

Mảng công nghệ

J. R. Vidal-Abarca i Armengol J. R. Vidal-Abarca i Armengol

Giám đốc

Kinh tế & Chiến lược (Thiết bị & An ninh)

Ramon Cierco Noguer Ramon Cierco Noguer

Giám đốc

Mảng thể thao (Hockey trên băng và các môn bán chuyên nghiệp)